Jak zrealizować cele przedsiębiorstwa?

Żeby określić sposób realizacji celów danego przedsiębiorstwa, najpierw trzeba sprecyzować same cele. Te z kolei są bardzo różne, choć najczęściej upraszcza się je do osiągnieć finansowych. Warto spojrzeć na cele i sposób ich osiągania nieco szerzej. Cele mają też charakter zmienny. Zależą od aktualnego położenia firmy, od konkretnych okoliczności.

Cele elastyczne

Dynamiczne cele to cele, które zmieniają się wraz ze zmieniającą się sytuacją. Bierze się pod uwagę m.in. realne zagrożenia czy możliwości. Takie cele można określić jako elastyczne. Dostosowane do faktycznej sytuacji przedsiębiorstwa.

Katalog celów przedsiębiorstwa

Jako podstawowe rodzaje celów wskazuje się: cele finansowe, ekonomiczne, rynkowe. Wiążą się one z płynnością finansową, samofinansowaniem, zdolnością kredytową, zyskiem, rentownością (sprzedaży i kapitału), obrotem, pozycją na rynku.

Celami, którego wagę dostrzega i który realizuje coraz więcej przedsiębiorstw, są cele socjalne. Prowadzą one do zadowolenia z pracy. Wiążą się więc z pewnymi wartościami niewymiernymi jak integracja czy emocje towarzyszące działaniom zespołowym. Można jednak próbować je w jakiś sposób zmierzyć. W ramach celów socjalnych znajduje się także bezpieczeństwo socjalne.

Polityka jakości

W ramach powyższych celów przedsiębiorstwa ważna jest polityka jakości. Przykładem prowadzenia polityki jakości na najwyższym poziomie jest firma Fluiconnnecto. Hydraulika siłowa, zakuwanie przewodów, utrzymanie ruchu, wsparcie dla logistyki i przeładunku – to usługi i obszary, którymi się zajmują. W oparciu o politykę jakości, opartą w dużej mierze na współpracy z zaufanymi dostawcami, zgodności z międzynarodowymi standardami, inwestowaniu w pracowników.

Related Posts