Wprowadzenie w ubiegłym roku białej listy podatników VAT nałożyło obowiązek weryfikacji numerów rachunków dostawców, na które kupujący produkty i usługi przelewają pieniądze za wystawione faktury. Sprawdźmy, czy to ma wpływ na działalność firm korzystających z usługi faktoringu jawnego.

Czym jest biała lista?

Jest to ogólnodostępna baza podatników VAT, w której płatnik może sprawdzić podstawowe dane kontrahenta przed opłaceniem faktury. Celem jej wprowadzenia była redukcja ilości oszustw podatkowych i zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Biała lista weszła w życie 1 września 2019 r., a wgląd do niej mamy z poziomu strony internetowej Ministerstwa Finansów.

Czym jest faktoring jawny?

Faktoring jawny jest najpopularniejszą formą tej usługi finansowej. W ramach umowy faktoringowej Klient wystawia płatnikowi fakturę z odroczonym terminem płatności. Faktura trafia też do firmy faktoringowej, która bezzwłocznie wypłaca Klientowi całą kwotę wskazaną na fakturze lub jej część (np. 90%). Te środki dostawca będzie mógł przeznaczyć na utrzymanie płynności finansowej i inwestycje. Płatnik przelewa pieniądze za przedmiot transakcji zgodnie ze wskazanym na fakturze terminem na konto faktora, a nie dostawcy, w ramach cesji wierzytelności. Przymiotnik „jawny” w nazwie usługi wynika z faktu, że płatnik jest informowany o zawarciu umowy faktoringowej przez swojego kontrahenta.
Jak biała lista wpływa na współpracę faktoranta z firmą faktoringową?

W praktyce wprowadzenie nowych wymagań mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego niewiele zmieniło w zakresie realizacji usługi faktoringu jawnego. Przed wykonaniem transferu do Klienta faktor weryfikuje jego rachunek, a przelew wędruje na konto znajdujące się na liście. Z punktu widzenia płatnika także zmienia się bardzo niewiele. W dniu zapadalności faktury firma przelewa środki za fakturę na konto firmy faktoringowej, które również powinno znaleźć się w rejestrze. W przypadku faktoringu jawnego wprowadzenie białej listy wiąże się więc z dodatkowymi obowiązkami i biurokracją, ale zasadniczo nie wpływa na przebieg transakcji faktoringowej

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Sprawdź https://www.indos.pl/oferta/faktoring/? – Zapraszamy!

Related Posts